Componenta CL

CONSILIUL LOCAL SICULA 2016 – 2020

NUME / PRENUME
ARDELEAN AVRAM

VICEPRIMAR

BACUET PAVEL

Consilier local

BRADEAN PAVEL DANIEL

Consilier local

BUNACIU PETRU

Consilier local

CAPRAR MARIANA ZENA

Consilier local

CIOCAN MIHAI IOAN

Consilier local

CRISAN VIOREL

Consilier local

DANCIU MIRCEA ADRIAN

Consilier local

DEHELEAN IOAN VASILE

Consilier local

LUP CALIN FLORIN

Consilier local

MONTA FLAVIUS CALIN

Consilier local

SERAN PETRU

Consilier local

VALEA NUTU

Consilier local

Regulament de organizare si functionare

 

 
 

 REGULAMENT-CADRU

de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Sicula

 

 

 

CAPITOLUL I

 

 Constituirea consiliului local

 

 

 

  Art. 1

 

  (1) Potrivit legii, in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor va avea loc sedinta de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declarati alesi, la sedinta de constituire a consiliului, se face de catre prefect, prin ordin.

 

  (2) Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, peste 3 zile se va organiza o noua sedinta. In acest scop prefectul va emite un nou ordin de

 

convocare. Daca nici de aceasta data nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul

 

consilierilor declarati alesi de catre biroul electoral de circumscriptie, prefectul va face o noua convocare peste alte 3 zile, emitand in acest scop un nou ordin.

 

  (3) Daca nici la a treia convocare nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la sedinta a consilierilor absenti. Daca absentele nu au la baza motive

 

temeinice, determinate de: boala care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat;

 

deplasarea in strainatate in interes de serviciu; evenimente de forta majora, cum ar fi:

 

inundatii sau alte catastrofe care au impiedicat deplasarea; deces in familie sau alte situatii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarati alesi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesati la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la comuni-care. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila.

 

 

 

  (4) Inainte de emiterea ordinului prevazut la alin. (3) prefectul va verifica daca pe listele de candidati depuse de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale ai caror consilieri declarati alesi au lipsit nemotivat mai sunt supleanti. In caz afirmativ, prin acelasi ordin se va dispune organizarea unei noi sedinte de constituire la care vor fi convocati supleantii.

 

  (5) Daca pe listele de candidati nu mai sunt supleanti sau acestia refuza, la randul lor, sa se prezinte la sedinta, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza in conditiile Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului si la acestea vor putea participa toate partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au depus initial liste de candidati, precum si candidati independenti care nu au fost declarati alesi la alegerile anterioare.

 

 

 

 Art. 2

 

  La sedinta de constituire legal intrunita poate participa si primarul care a fost declarat ales, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.

 

 Art. 3

 

  (1) Sedinta de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia, care il invita pe cel mai in varsta dintre consilieri, precum si pe cei 2 asistenti ai acestuia sa preia conducerea lucrarilor sedintei. Asistenti ai presedintelui de varsta vor fi desemnati cei mai tineri consilieri.

 

  (2) Dupa preluarea conducerii sedintei se ia o pauza, in timpul careia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali, iar secretarul unitatii administrativ-teritoriale prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia dosarele

 

consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor lor, asa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscriptie. Dosarele pot fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa functii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

 

(3) Daca primarul declarat ales a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut mandatul, dosarul acestuia va fi insotit de optiunea scrisa pentru una dintre cele doua functii.

 

(4) Prevederile alin. (3) se aplica numai in cazul in care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizata.

 

 

 

 Art.4

 

  (1) La reluarea lucrarilor consilierii declarati alesi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de maini, o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri locali. Numarul membrilor comisiei se stabileste prin vot deschis, la propunerea presedintelui de varsta. Comisia este aleasa pe intreaga durata a mandatului.

 

  (2) Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de consilieri constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numarul de locuri cuvenite fiecarui grup se determina in functie de numarul de mandate obtinute de grupul in cauza.

 

   (3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire, iar rezultatul va fi consemnat in hotararea nr. 1.

 

 

 

  Art. 5

 

  Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sai un presedinte si un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevazute la art. 4 alin. (3).

 

 Art. 6

 

  (1) Dupa alegerea comisiei de validare presedintele dispune o noua pauza, in timpul careia va fi examinata de catre comisie legalitatea alegerii fiecarui consilier, pe baza dosarelor prezentate de presedintele de varsta, si vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. In acest scop se incheie un proces-verbal al carui model este prezentat in anexa nr. 1.

 

   (2) Daca primarul, al carui mandat a fost validat, a fost ales si consilier si opteaza pentru functia de primar sau daca consilierii care detin functii incompatibile opteaza in scris pentru renuntarea la functia de consilier, va fi examinat, in vederea validarii, dosarul supleantului, respectiv supleantilor de pe aceeasi lista, in ordinea in care cei in cauza au fost inscrisi pe lista de candidati.

 

  (3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca aceasta a constatat ca au fost incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorala constatata de catre biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr. 70/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Invalidarea mandatului se va propune si in cazurile prevazute la alin. (2).

 

 (4) Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati sau invalidati in lipsa.

 

  (5) In cazul in care, pana la data validarii, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a carui lista a fost ales, la cererea scrisa a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmand a fi validat primul supleant pe lista.

 

  Art. 7

 

  (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.

 

  (2) Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza in hotararea nr. 2 care se comunica de indata consilierilor care au absentat motivat.

 

 Art. 8

 

  (1) Dupa validarea mandatelor a cel putin doua treimi din numarul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea urmatorului juramant: "Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna-credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei … (orasului, judetului). Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"

 

  (2) Juramantul se depune dupa urmatoarea procedura: secretarul comunei, orasului, municipiului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului va da citire juramantului, dupa care consilierii validati se vor prezenta, in ordine alfabetica, in fata unei mese special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constitutie si Biblia. Consilierul va pune mana stanga atat pe Constitutie cat si, daca este cazul, pe Biblie, va pronunta cuvantul "jur", dupa care va semna juramantul de credinta, care va fi imprimat pe un formular special.

 

  (3) Juramantul se semneaza in doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se inmaneaza consilierului.

 

 .  (4) Consilierii pot depune juramantul fara formula religioasa. In acest caz juramantul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.

 

   (5) Consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept, fapt care se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. In acest caz se va supune validarii mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale respective, daca pana la validarea mandatului partidele politice si aliantele politice confirma in scris apartenenta la partid a consilierului in cauza.

 

  (6) Dupa depunerea juramantului de catre cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului local presedintele de varsta declara consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constata prin hotararea nr. 3.

 

 

 

CAPITOLUL II

 

 Organizarea consiliului Organizarea consiliului local

 

 

 

 

 

SECTIUNEA 1

 

 Presedintele de sedinta

 

 

 

  Art. 9

 

 

 

  (1) Dupa declararea consiliului local ca legal constituit, se procedeaza la alegerea presedintelui de sedinta. Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului presedintelui de sedinta nu poate fi mai mare de 3 luni.

 

   (2) Dupa alegerea presedintelui de sedinta acesta preia conducerea lucrarilor consiliului.

 

  (3) Rezultatul alegerii presedintelui de sedinta se consemneaza in hotararea nr. 4.

 

  (4) Hotararile nr. 1-4 se semneaza de presedintele de varsta si de cei 2 asistenti ai acestuia si se contrasemneaza de secretar. Aceste hotarari au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputand forma obiectul unor actiuni in justitie.

 

  Art. 10

 

  (1) Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:

 

  a) conduce sedintele consiliului local;

 

  b) supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si

 

anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abtinerilor;

 

  c) semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul-verbal;

 

  d) asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor;

 

  e) supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului;

 

  f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni.

 

  (2) Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament-cadru sau insarcinari date de consiliul local.

 

 

 

SECTIUNEA 2

 

 Alegerea viceprimarului

 

 

 

  Art. 11

 

  (1) Consiliul local alege din randul membrilor sai pe viceprimar, respectiv pe viceprimari.

 

  Alegerea se face prin vot secret.

 

  (2) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarilor, se face de catre oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.

 

   (3) Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul careia se completeaza buletinele de vot.

 

  (4) Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata, putandu-se folosi, la alegere, una dintre urmatoarele modalitati:

 

  a) fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor. Intrand in cabina, din lista candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor candidatilor pe care consilierul nu doreste sa ii aleaga. Pe buletin va ramane nebarat numele consilierului sau, dupa caz, al consilierilor pe care doreste sa il/sa ii aleaga votantul;

 

  b) pe buletinul de vot se scrie cuvantul "DA" in dreptul numelui/numelor celui/celor pe care doreste sa il/sa ii voteze;

 

  c) alte modalitati, la alegerea consiliului.

 

  (5) Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.

 

   (6) In situatia in care se aleg 2 viceprimari, sunt declarati alesi primii 2 candidati care au obtinut votul

 

  (7) In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta la alin. (5), se organizeaza un al doilea tur de scrutin, in aceeasi sedinta, la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

 

  Art. 12

 

  In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai

 

candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.

 

 

 

Art.13

 

 

  Alegerea viceprimarului va fi consemnata in hotararea nr. 5 a consiliului local.

 

Pe durata exercitarii mandatului,viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local,fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.

 

  Art. 14

 

  Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.

 

 

 

SECTIUNEA 3

 

 Comisiile de specialitate

 

 

 

  Art. 15

 

  (1) Dupa constituire consiliul local stabileste si organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

 

   (2) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora si numarul de membri, care va fi intotdeauna impar, se stabilesc de catre

 

consiliul local, in functie de specificul activitatii din fiecare unitate administrativ-teritoriala, iar principalele domenii de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevazute in anexa nr. 2.

 

   (4) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

 

 Art. 16

 

  (1) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor lor.

 

  (2) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, in special de la unitatile aflate in subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si consilierii care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei.

 

  (3) Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice.

 

 

 

 

 

 

 

  (3(1) Comisia poate invita si alte persoane care sa participe la dezbateri.

 

   (4) Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfasoare cu usile inchise.

 

  Art. 17

 

  (1) Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului.

 

   (2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti, de catre consiliul local, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.

 

   (3) In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baza. Indemnizatia de sedinta se va achita numai pentru activitatea desfasurata in comisia de baza.

 

 Art. 18

 

  Fiecare comisie de specialitate isi alege, prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o compun, cate un presedinte si cate un secretar.

 

 Art. 19

 

  (1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:

 

  a) analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local;

 

  b) se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

 

  c) intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului local.

 

  (2) Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.

 

 Art. 20

 

  (1) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale:

 

  a) asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelalte comisii;

 

  b) convoaca sedintele comisiei;

 

  c) conduce sedintele comisiei;

 

  d) propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar;

 

  e) participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce;

 

  f) sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisie;

 

  g) anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar.

 

  (2) Presedintele comisiei indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

 

  Art. 21

 

  (1) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

 

  a) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei;

 

  b) numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru

 

adoptarea fiecarei hotarari si asupra rezultatului votarii;

 

  c) asigura redactarea avizelor si proceselor-verbale etc.

 

  (2) Secretarul comisiei indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedinte.

 

  Art. 22

 

  (1) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu cel putin 3 zile inainte.

 

  (2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

 

  (3) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.

 

  (4) In caz de absenta la sedinta comisiei de baza consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatie de sedinta. Daca absentele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate aplica sanctiunile prevazute in competenta sa de Statutul alesilor locali sau poate

 

propune consiliului aplicarea altor sanctiuni statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.

 

 Art. 23

 

  Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, inaintea sedintelor consiliului, atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizul.

 

 Art. 24

 

  (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei presedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de initiator.

 

  (2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu

 

majoritatea voturilor consilierilor prezenti.

 

  (3) Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atat amendamentele si propunerile acceptate, cat si cele respinse.

 

  (4) Avizul intocmit potrivit alin. (2) si (3) se prezinta secretarului unitatii administrativ teritoriale, care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri, o data cu ordinea de zi.

 

 Art. 25

 

  Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situatii comisia poate hotari ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia.

 

  Art. 26

 

  (1) Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-verbal. Dupa incheierea sedintei procesul-verbal va fi semnat de catre presedintele si secretarul comisiei.

 

  (2) Presedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.

 

 Art. 27

 

  Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari de fond in continutul proiectului, presedintele de sedinta poate hotari retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul,

 

respectiv raportul.

 

  Art. 29

 

  (1) Consiliul local poate hotari organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

 

  (2) Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin. (1), obiectivele si tematica activitatii acestora, perioada in care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotarare a consiliului local.

 

  (3) Comisia de analiza si verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.

 

   Art. 30

 

  Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotararea nr. 6 a consiliului local.

 

 

 

SECTIUNEA 4

 

 Alte dispozitii

 

 

 

  Art. 31

 

 

 

  (1) Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului local de catre presedintele de sedinta se trece la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata. In acest scop judecatorul sau alta persoana desemnata de presedintele judecatoriei prezinta in fata consiliului local hotararea de validare.

 

   (2) Dupa prezentarea hotararii de validare primarul va depune juramantul prevazut la alin. (1) al art. 8, folosindu-se procedura stabilita in acelasi text.

 

 Art. 32

 

  (1) Dupa depunerea juramantului primarul intra in exercitiul de drept al mandatului.

 

  (2) Primarul va ocupa in sala de sedinte un loc distinct.

 

    (3) Daca la lucrarile consiliului local participa prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, acestia vor ocupa un loc distinct.

 

   Primarul participa la sedintele consiliului si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul-verbal de sedinta.

 

  Art. 34

 

  (1) Secretarul comunei, orasului, municipiului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului. Secretarului ii revin urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului local:

 

  a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;

 

  b) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;

 

  c) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;

 

  d) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;

 

  e) informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;

 

  f) asigura intocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispozitie consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiata a sedintei anterioare, asupra continutului carora solicita acordul consiliului;

 

  g) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

 

  h) urmareste ca la deliberare si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 47 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;

 

  i) prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;

 

  j) contrasemneaza, in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotararile consiliului local pe care le considera legale;

 

  k) poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;

 

  l) acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea

 

activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului propriu al consiliului local.

 

  (2) Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

 

 

 

CAPITOLUL III

 

 Functionarea consiliului local

 

SECTIUNEA 1

 

 Desfasurarea sedintelor

 

 

 

  Art. 35

 

  (1) Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotarari, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaratiilor politice, intrebarilor, interpelarilor, petitiilor si altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmise consilierilor si se aduce la cunostinta locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

 

  (2) Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor.

 

  (3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului.

 

  (4) Proiectele de hotarari si celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite de avizul comisiilor de specialitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se intocmeste si se depune la secretarul unitatii administrativ-teritoriale, inainte de intocmirea avizului de catre comisia de specialitate, spre a putea fi avut in vedere de catre aceasta comisie.

 

  (5) In comunele sau orasele in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cunostinta publica si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective.

 

  Art. 36

 

  (1) Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si sa isi inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretar.

 

 .

 

  (2) Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca la cunostinta aceasta situatie presedintelui de sedinta sau secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

 

 Art. 37

 

  Daca in unitatea administrativ-teritoriala exista delegati satesti, acestia vor fi invitati in mod obligatoriu la sedintele consiliului local in care se discuta aspecte ce intereseaza satul respectiv. Delegatul satesc va fi ascultat asupra problemei discutate si va participa la vot, votul sau avand caracter consultativ.

 

   Art. 38

 

 

 

  (1) Dezbaterea problemelor se face, de regula, in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate si, daca este cazul, sefului compartimentului care a intocmit raportul.

 

   (2) Dupa efectuarea prezentarilor prevazute la alin. (1) se trece la dezbateri.

 

  (3) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant. Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii.

 

In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvantul sau sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii.

 

Presedintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp

 

fiecarui grup de consilieri, in functie de marimea acestuia.

 

 Art. 39

 

  (1) Presedintele de sedinta va permite oricand unui consilier sa raspunda intr-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor.

 

  (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care se cere cuvantul in probleme privitoare la regulament.

 

 Art. 40

 

  Presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului local. Propunerea de

 

incheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor.

 

 

 

  Art. 41

 

  Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.

 

 Art. 42

 

  In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata, presedintele de sedinta poate intrerupe dezbaterile. El poate aplica sanctiunile stabilite de Statutul alesilor locali in competenta sa ori poate propune consiliului aplicarea de sanctiuni corespunzatoare.

 

 Art. 43

 

  Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun

 

votului consiliului local in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

 

 

 

SECTIUNEA 2

 

 Elaborarea proiectelor de hotarari

 

 

 

  Art. 44

 

  (1) Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale consiliului local apartine primarului si consilierilor.

 

  (2) Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop secretarul unitatii

 

administrativ-teritoriale si personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.

 

  Art. 45

 

  (1) Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor prin mentionarea titlului si a initiatorului.

 

  (2) Proiectele de hotarari se aduc la cunostinta consilierilor de indata, cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune amendamente.

 

  (3) Operatiunile prevazute la alin. (2) se realizeaza prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

 

  Art. 46

 

  (1) Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, in vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza se face de catre primar

 

impreuna cu secretarul.

 

  (2) O data cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului, avandu-se grija ca raportul sa poata fi trimis si comisiei de specialitate inainte de intocmirea de catre aceasta a avizului.

 

  (3) Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea lor.

 

 Art. 47

 

  (1) Dupa examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

 

  (2) Avizul se transmite secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu o data cu invitatia pentru sedinta.

 

 Art. 48

 

  Proiectele de hotarari si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.

 

 

 

SECTIUNEA 3

 

 Procedura de vot

 

 

 

  Art. 49

 

  (1) Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.

 

  (2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel nominal.

 

  (3) Consiliul local hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta, ce modalitate de vot se va folosi, in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileste o anumita modalitate.

 

  Art. 50

 

  (1) Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator: presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor "pentru" si "contra". Secretarul unitatii administrativteritoriale va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier, in ordinea alfabetica.

 

Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvantul "pentru" sau "contra", in functie de optiunea sa.

 

  (2) Dupa epuizarea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

 

  Art. 51

 

  (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

 

  (2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru exprimarea optiunii se vor folosi, de regula, cuvintele "da" sau "nu".

 

  (3) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alin. (2).

 

  Art. 52

 

  (1) Hotararile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti, in afara de cazul in care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.

 

  (2) Abtinerile se contabilizeaza la voturile "contra".

 

  (3) Daca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal, presedintele amana votarea pana la intrunirea acestuia.

 

  Art. 53

 

  Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.

 

  Art. 54

 

  Proiectele de hotarari sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.

 

.

 

  

 

CAPITOLUL IV

 

 Intrebari, interpelari, petitii si informarea consilierilor locali

 

 

 

  Art. 60

 

  (1) Consilierii pot adresa intrebari primarului, viceprimarului si secretarului unitatii administrativ-teritoriale, precum si sefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau ai serviciilor si unitatilor subordonate.

 

  (2) Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.

 

  (3) Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului.

 

  Art. 61

 

  Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris, pana la urmatoarea sedinta a consiliului, sau oral, la proxima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.

 

  Art. 62

 

  (1) Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa i le furnizeze la termenul stabilit.

 

  (2) Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau oral.

 

  Art. 63

 

  (1) Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local. Acestea se inscriu intr-un registru special, sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor legale in vigoare.

 

  (2) Semestrial consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor.

 

 

 

CAPITOLUL V

 

 Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier

 

SECTIUNEA 1

 

 Drepturile si obligatiile consilierilor locali

 

 

 

 

 

 Art. 64

 

  Dupa validarea alegerilor consilierului i se elibereaza legitimatia de consilier, precum si semnul distinctiv prevazut de Statutul alesilor locali.

 

  Art. 65

 

  (1) Pentru participarea la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate consilierul primeste o indemnizatie de sedinta in cuantumul si in conditiile stabilite de lege.

 

  (2) Consilierul are dreptul, dupa caz, la diurna de deplasare si plata cheltuielilor de transport si de cazare pentru activitatile prilejuite de exercitarea mandatului.

 

 Art. 66

 

  Schimbarile survenite in activitatea consilierului, in timpul exercitarii mandatului, se aduc la cunostinta consiliului local in cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

 

 Art. 67

 

  (1) Participarea consilierilor la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

 

  (2) Consilierul nu poate lipsi de la sedintele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decat in cazul in care a obtinut aprobarea consiliului, respectiv a presedintelui comisiei, daca are motive temeinice.

 

  Art. 68

 

  Consilierul local care absenteaza nemotivat la doua sedinte consecutive va fi sanctionat, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali.

 

 Art. 69

 

  Consilierul local poate demisiona anuntand in scris consiliul. Solutionarea cererii se va face in conditiile si cu procedura stabilite potrivit prevederilor Statutului alesilor locali.

 

Art.70,71,72,73,74,75,76,77,78- abrogate

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI

 

 Aparatul permanent al consiliului local

 

 

 

 Art. 79(1)

 

  (1) Pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local, precum si pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanenta la comune si orase si 1-2 posturi la municipiu, pe care vor fi incadrate, prin hotarare, persoane care au studii superioare, de regula juridice sau administrative.

 

  (2) Functiile pe care vor fi incadrate persoanele prevazute la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a consiliului local, iar selectionarea acestor persoane se face pe baza de concurs sau examen organizat in conditiile legii. Comisia de concurs se stabileste de consiliul local.

 

  Art. 79(2)

 

  Salarizarea persoanelor prevazute la art. 791 se face potrivit anexei nr. II la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, iar cheltuielile aferente se suporta din bugetul local.

 

  

 

 

Art.79(3)

 

  (1) Apararea intereselor consiliului local in fata instantelor de judecata se face de

 

persoanele angajate, potrivit art. 791, daca acestea au pregatirea profesionala

 

corespunzatoare, sau de un aparator ales, in masura in care asistenta juridica nu poate fi

 

asigurata altfel. Cheltuielile se suporta din bugetul local.

 

  (2) In situatiile prevazute la alin. (1) imputernicirea se semneaza de presedintele de sedinta.

 

 Art. 79(4)

 

  (1) Posturile prevazute la art. 791 nu se includ in numarul maxim de posturi rezultat din aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

  (2) Personalului angajat potrivit art. 791 nu i se aplic a prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile ulterioare, acesta urmand a-si desfasura activitatea pe baza de contract de munca.

 

  (3) Persoanele incadrate pe posturile create potrivit art. 791 isi desfasoara activitatea sub coordonarea secretarului unitatii administrativ-teritoriale si colaboreaza cu acesta la pregatirea sedintelor consiliului local, asigurarea documentarii si informarii consilierilor,

 

intocmirea si difuzarea catre acestia a dosarelor de sedinta si a oricaror alte materiale.

 

 

 

CAPITOLUL VII

 

 Dispozitii finale

 

 

 

  Art. 79(5)

 

  Incalcarea de catre consilieri a obligatiilor ce le revin in exercitarea mandatului constituie abatere si se sanctioneaza potrivit prevederilor legii statutului alesilor locali, prevederi care pot fi incluse in regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

 

  Art. 79(6)

 

  Prevederile prezentului regulament-cadru privitoare la secretarul unitatii administrativ teritoriale se aplica in mod corespunzator si secretarului subdiviziunii administrativ teritoriale a municipiilor.

 

 

 

 

 

Organigrama

Organigrama Primariei Sicula poate fi consultata sub forma de fisier pdf, facand click AICI

(pentru a putea vizualiza fisiere pdf este necesar sa aveti instalat pe calculatorul Dvs. programul Adobe Reader care poate fi descarcat gratuit de pe site-ul producatorului, www.adobe.com)

Secretarul

Secretarul Comunei Sicula

D-l BUPTE DIMITRIE GHEORGHE

DECLARATIE DE AVERE  |  DECLARATIE DE INTERESE


PROGRAM DE AUDIENTE

LUNI : intre orele 08 00 – 10 00

MIERCURI : intre orele 08 00 -10 00

VINERI : intre orele 08 00 – 10 00

 

Viceprimarul

Viceprimarul Comunei Sicula

– Avram ARDELEAN –

DECLARATIE DE AVERE  |  DECLARATIE DE INTERESE


PROGRAM DE AUDIENTE

LUNI : intre orele 08 00 – 10 00

MIERCURI : intre orele 08 00 -10 00

VINERI : intre orele 08 00 – 10 00

Primarul

Primarul Comunei Sicula

dutu_caprar

dl. Duțu CĂPRAR

DECLARATIE DE AVERE  |  DECLARATIE DE INTERESE


Monografie

FIŞA SINTETICĂ A COMUNEI ŞICULA

 

INFORMAŢII UTILE DESPRE LOCALITĂŢILE COMUNEI ŞICULA

Comuna Şicula este compusă din 3 sate şi anume : ŞICULA – reşedinţa de comună,satul CHERELUŞ şi satul GURBA .

localitatea reşedinţă de comună Şicula aici se află şi Primăria comunei ,având adresa : Şicula nr.200,nr.tel.0257/326202; 0257/326008 ;0257/326044 , adresa e-mail : primariasicula@clicknet.ro sau primariasicula@yahoo.com ;
– Căminul Cultural Şicula ,adresa : Şicula nr.270 ;
– Şcoala Generală Şicula având adresa : Şicula nr.270,nr.tel.0257/326016 ;
– Dispensarul Uman Şicula -Cabinet Medical Individual dr.Oniţa Viorel-Dorel ,Şicula nr.151,nr.tel.0257/326033 ;
– Farmacia ( Punct farmaceutic Timişoara ) aflată în incinta Dispensarului Medical Uman Şicula ;
– Postul de Poliţie Şicula -Şicula nr.272 -nr.tel.0257/326010 ;
– O. P. R.M. Ineu – Ghişeul Şicula (Poşta Şicula ) -Şicula nr.270,nr.tel.0257/326030 ;

Transportul : este asigurat cu autobuze care circulă astfel :
spre Arad , Şicula -Arad – plecare 510 – sosire de la Arad – Şicula 1430

– plecare 600 – sosire de la Arad – Şicula 1650 

spre Ineu , Şicula – Ineu – plecare 625 ;  730 ; 1510 ; 1620 ; 1910 

– sosire de la Ineu – Şicula 1445 ; 1600 ; 1845

 

satul Chereluş :
– Căminul Cultural Chereluş-Chereluş nr.216 ;
– Şcoala Generală Chereluş-Chereluş nr.197,nr.tel.0257/325858 ;
– Dispensarul Uman Chereluş-Cabinet Medical Individual dr.Şeredan Ramona-Ioana -Chereluş nr.213,nr.tel.0257/325870 ;
Autobuze :
spre Ineu , Chereluş – Ineu – plecare 615 ;  715 ; 1505 ; 1615 ; 19 00 

– sosire de la Ineu – Şicula 1455 ; 1610 ; 1855

satul Gurba :
– Căminul Cultural Gurba-Gurba nr.386 ;
– Şcoala Generală Gurba – Gurba nr.385,nr.tel.0257/325588 ;
– Dispensar Uman Gurba -Cabinet Medical Individual dr.Tripa Septimiu-Gurba nr.386
Autobuze :
spre Arad , Gurba -Arad – plecare 545 – sosire de la Arad – Gurba 1440

spre Ineu , Gurba – Ineu – plecare 615 ;  715 ; 1505 ; 1610 ; 19 00 

– sosire de la Ineu – Gurba 1450 ; 1605 ; 1855

MONOGRAFIA COMUNEI ŞICULA

Comuna Şicula este situată în partea de vest a ţării la intersecţia dintre Banat şi Crişana.Este una dintre cele mai străvechi vetre româneşti Arădene din pridvorul “Ţării Zarandului “ Comunităţile umane de sub poalele Munţilor Codrului şi Zărandului ,de pe firul Crişului Alb până la Câmpia Aradului ,încep să evolueze în epoca bronzului şi fierului ,când în spaţiul arădean apare o mare bogăţie de dovezi arheologice ,care atestă cele mai vechi comunităţi dacice din Transilvania şi Banat.

Este aşezată la o distanţă de 46 km ,de municipiul Arad şi la 6 km de oraşul Ineu

Comune învecinate : comuna Şicula are ca vecin la răsărit oraşul Ineu ,la sud comuna Seleuş, la Apus comuna Zărand ,Sintea Mare şi Şepreuş ,iar la Nord comuna Cermei .

Comuna Şicula este compusă din trei sate : ŞICULA – reşedinţa de comună,satul CHERELUŞ şi satul GURBA .

Distanţa satului CHERELUŞ de reşedinţa de comuna este de 6 km şi GURBA 3 Km.

Teritoriul comunei ocupă o suprafaţă de 129,3 km2 are relief de câmpie şi este străbătută de Crişul Alb şi Pârîul Teuz ,Gut şi Iacober.

Urme ale vieţii populaţiei pe aceste meleaguri (monede dacice ) descoperite atestă că satul Chereluş a existat ca comunitate în secolele III – II înaintea lui Hristos. Tezaurile dacice sunt cele mai grăitoare mărturie că strămoşii noştrii dacii s-au născut pe aceste pământuri ,au rămas neclintiţi aici ,continuându-şi bogata lor viaţă materială şi spirituală peste veacuri ,lăsând moştenire din generaţie în generaţie ,valori nepieritoare care au înscris neamul românesc în universalitate.
Localităţile care compun comuna Şicula ,apar atestate documentar încă din secolul al XIII –lea .

Localitatea Şicula apare din anul 1233 sub numele de “Sycola” ;

Localitatea Chereluş apare din anul 1334 ,nume dat dupa ocupaţia populaţiei româneşti de aici, lucrători şi negustori de cherestea de lux Keriiloz;

Localitatea Gurba ,este atestată documentar din anul 1213 ,când apare sub denumirea de Villa Gurba .

Evoluţia localităţilor Şicula ,Chereluş,Gurba în perioada medievală este aproape asemănătoare istoriei întregii zone a Ineului fiind înrâurită de istoria cetăţii medievale a Ineului.

Cea mai veche dovadă arhelogică o reprezintă monedele dacice din Chereluş datate din sec.al

II –lea i.Hr.reprezentând pe avers capul Hercules ,iar pe revers calul si călăreţul.

Existenţa unui tezaur monetar la Chereluş demonstrează faptul că în acest spaţiu de pe albia Crişului Alb şi din largul Câmpiei Aradului ,aşezările dacice erau puternice economic ,social –politic şi spiritual.

Dezvoltarea urbanistică a celor trei localităţi a fost puternic marcată pe perioada dominaţiei habsburgice când măsurile de sistematizare iniţiate de Maria Tereza au dus la configuraţia spaţială a acestora care s-a păstrat până în zilele noastre : trama stradală rectangulară ,compoziţie clasică:două axe principale(perpendiculare) pe direcţia N-V/S-E la a căror intersecţie se dezvoltă un mic centru de comună format din clădirile mai importante : biserica,şcoala,primăria ,străzi largi aerisite,cu sistem de rigole pentru scurgerea apelor pluviale ,gospodării tradiţionale :clădirea de locuit şi anexele gospodăreşti pentru animale şi unelte agricole,organizate printr-un spaţiu inclus care delimitează partea construită de grădina de legume ,pomi fructiferi ,viţă de vie,etc.

Şi teritoriul extravilan a fost sistematizat tot în această perioadă,s-au făcut lucrări de canalizare orientate spre Crişul Alb,lucrări de desecare (în mod special pe teritoriul Chereluşului care era situat într-o zonă mlăştinoasă)precum şi desţeleniri,defrişări (locuitorii Chereluşului prestau munci în pădurile din împrejmuiri).

STRUCTURA : (DATE GENERALE )

Căi de acces către comunitate .

-Comuna Şicula este legată de restul Judeţului prin artere de circulaţie modernizate (în general ) care asigură facilităţi cu toate punctele principale astfel :

– D.N. 79 A –traverseză comuna de la est la vest prin localităţile Şicula şi Chereluş , asigurând legătura cu : Vârfurile –Sebiş –Ineu –Chişineu Criş –Vărşand (pct. de frontieră ) –Drum asfaltat

– D.J. 709 –traversează comuna de la Nord la Sud ,prin localităţile Şicula şi Gurba ,asigurând legătura cu : Cermei –Seleuş –Pâncota –Şiria –Horea-Arad

-D.J. 791 –Chereluş –Sintea Mică –Olari –Sântana –Zimand ,este un drum nemodernizat ,datorită faptului că legătura este întreruptă în zona Crişului Alb ,podul fiind abandonat şi deteriorat ,iar drumul impracticabil.

DISTANŢE

-Faţă de vama Vărşand = 55 km

-Faţă de oraş Ineu 8 Km ; Pâncota 14 km ; Chişineu –Criş 24 km

-Faţă de aeroportul Arad 48 km

-Faţă de autostrada (Bucureşti –Piteşti = 680 km)

Drumuri comunale (Străzi)

-Şicula = DJ + DN = 5 ,25 km asfaltat

Drumuri = 13,5 km – pietruit

Drumuri = 2 km -pământ

-Gurba = DJ = 1,3 km –asfaltat

Drumuri = 11,8 km –pietruite

Drumuri = 2 km –pămînt

-Chereluş = D.N.= 2,5 km asfaltat

Drumuri = 8,9 km pietruite

Drumuri = 1,5 km pământ

1.APA

-TOTAL km reţea apă existentă = 12,5 km (loc.Şicula )

-Total km reţea apă necesară = 35 km (Gurba + Chereluş)

-Consumatori existenţi = 2050 persoane (Şicula )

-Consumatori potenţiali = 3570 persoane

-Puţuri = cca 1600 puţuri

-Foraje de adâncime = 1 foraj la 200 m adâncime

-Cişmele stradale = 5 buc. (Şicula)

-Canalizare existentă = 1 km

-Canalizare necesara = 46 km (total comuna)

-fose –fose septice = 280 decantoare –vidanjabile

-Staţie epurare apă –canal = nu avem

2. ELECTRICITATE

-Starea stâlpilor e bună (majoritatea din beton armat )

-Posibilitate extindere reţea = cca 4 km = la zonele industriale şi intravilanele lor

3. GAZ METAN

-Distanţa până la magistrala = 0,5 km (magistrala trece prin extravilanul comunei )

-cota de consum = consumul anual de gaze pentru întreaga comună estimate = 3759,0 mii mc.

-consumatori(potenţiali) = la nivel de gospodării = 1200 gospodării

-consumatori la nivel industrial : 30 unităţi economice şi unităţi industriale

4. TELEFONIE

-fixă – nr.abonaţi = 580 abonaţi

-mobilă = 1700

-antenă = 1 bucată “ ORANGE”

-televiziune prin cablu = Da = 1850 abonaţi

-Internet = 250 abonaţi

-Săli informatică = 2 sală pentru 30 locuri

-Site de prezentare = 1 www.sicula.ro 

5.MANIPULĂRI DEŞEURI

-Nu există o platformă ecologică

-Există trei gropi de gunoi în cele trei localităţi colectându-se cca .23 tone /lunar .În prezent gunoiul este colectat de către Primăria oraşului Ineu ,urmând ca în cel mai scurt timp cele 3 gropi existente pe raza comunei Şicula să fie închise.

6.POPULAŢIE = 4.530 pers.

-Vârstă –Tineri între 0 – 20 ani = 828 pers;

– Persoane peste 65 ani = 1118 pers.

-sex 2199 bărbaţi şi 2331 femei

-etnii – română

Religii : ORTODOXĂ,PENTICOSTALĂ,ADVENTIŞTI DE ZIUA A VII-A ,BAPTIŞTI

7. CLIMA ,VEGETAŢIE ,FAUNĂ ,SOL

Climă temperată blândă ,specifică Ţării Zarandului ,relativ umedă (normală )

Vegetaţia este specifică zonei de câmpie ,predominând vegetaţia ierboasă .Pădurile sunt rare,

comuna Şicula având cca.200 Ha ,dar nu este situată în perimetrul administrativ al comunei .

-Solul este de tip cernoziom şi face parte din zona III de fertilitate

-Au fost efectuate studii pedologice care au confirmat cele de mai sus.

8.INVESTIŢII

a) Extindere în cursul anului 2005 a reţelei de apă din loc.Şicula cu 1650 ml –investiţie finalizată

de la bugetul local;

-Grup sanitar ecologic la Căminul Cultural Şicula ,investiţie finalizată ,de la bugetul local

-Extindere reţele apă Şicula –închidere inele de capăt cu cca. 1350 ml –de la bugetul local –faza proiect P.T.

-Infiinţare alimentare cu apă loc.Chereluş –cca.20 km reţele (inclusiv aducţiunea) –faza proiect S.F. –parţial de la bugetul local ; parţial din surse finanţare internă .

-Grupuri sanitare ecologice la cele trei şcoli din comuna (Şicula ,Gurba şi Chereluş ) precum şi încălzire centrală a celor trei clădiri –faza proiect S.F. şi Expertizare clădiri –surse de finanţare externă ,obţinută de catre C.J.prin M.L.P.T.L. (eventual fonduri structurale )

-Infiinţare alimentare cu apă potabilă –loc.Gurba ,aducţiune gospodărie şi reţele (cca.16 km) din fonduri externe .Proiectul este inclus in Programul Guvernamental de alimentare cu apa la sate (H.G.1036 / 2004 )

Investitor M.T.C.T. ;Antrepenor “SOLEL BONEH INTERNAŢIONAL ,TAHAL JOINT VENTURE “ –din ISRAEL ;coordonator fiind C.J. Arad .

-Valoarea proiectului este de cca.400.000 Euro (100% MTCT)

-faza de proiectare ,S.F. ,P.T. –Autorizaţie de construire (A.C.)

-începerea lucrarilor –trim.II 2006

-punere în funcţiune –trim.IV 2006

b.Intreprinzători importanţi ai aşezării

-S.C.CATER LEMN SRL –Şicula = prelucrare lemn = 6 angajaţi

-S.C.ROMFORNI SRL – Şicula = cuptoare pizza = 15 angajaţi

-S.C. SIRLAD SRL = Şicula =Tricotaje = 200 angajaţi

-S.C.TONNELERIE MORGO SRL = Şicula = prelucrare lemn = 6 angajaţi

-S.C.OTIMAR PROD SRL –Şicula = detergenţi şi comerţ = 4 angajaţi

-S.C.IMPEX SRL Chereluş = componente auto şi mase plastice = 180 angajaţi

-S.C.TENUTA ELIANA AGRICOLA –Chereluş –Depozite cereale = 8 angajaţi

-S.C. PLEIADE S.R.L. CHERELUŞ =produse ceramice constr. = 3 angajaţi

Asociaţii agricole

-A.F. DOCHITA SPETAC Şicula –saivane şi vite = 4 angajaţi

-A.F.FEIEŞ PAVEL –Şicula –saivane = 2 angajaţi

-S.C.CRISTIAN FOREST SRL Şicula = crestere vite = 4 angajaţi

-A.F.NIEŞ SRL –Şicula –creştere vite = 3 angajaţi

-S.C.MICU BIOVET SRL Şicula =creştere fazani şi prod.veterinare = 4 angajaţi

-A.F.BEBEŞELEA –Gurba = saivane = 4 angajaţi

-A.F.CISMAŞ – Gurba = saivane = 2 angajaţi

-A.F.TIRA – Gurba = creştere vite = 3 angajaţi

-A.F. STREULEA – Gurba =saivane = 4 angajaţi

-A.F.BOLOG MOISE – Chereluş – Ferma agricola = 6 angajaţi

-A.F.SAVA -Chereluş – Ferma agricola de oi = 4 angajaţi

UNITĂŢI COMERCIALE

-S.C.FLORA SRL Şicula –comerţ = 5 angajaţi

-A.F.DANA SRL Şicula –comerţ = 3 angajaţi

-S.C.DELMAD SRL Şicula -comerţ = 2 angajaţi

-A.F.LARIDA SRL Şicula – comerţ = 2 angajaţi

-A.F.SEREDAN SRL Şicula – comerţ = 2 angajaţi

-A.F.TIRA SRL Gurba -comerţ = 2 angajaţi

-A.F.STALENA SRL Gurba –comerţ = 2 angajaţi

-A.F.CISMAŞ SRL Gurba – comerţ = 2 angajaţi

-A.F.CODRUŢA SRL –Gurba – comerţ = 2 angajaţi

-S.C.SAV SRL – Gurba – brutarie + comerţ = 5 angajaţi

-A.F.BRADEAN SRL Gurba -comerţ = 2 angajaţi

-A.F.CÂRJA Gurba –comerţ = 2 angajaţi

-A.F.BORLEA SRL Chereluş –comerţ = 2 angajaţi

-A.F.PĂCURAR SRL Cherelus -comerţ = 2 angajaţi

-A.F.DEHELEAN AURICA Cherelus –comerţ = 1 angajat

-S.C.DEHELEAN Cherelus –comert = 2 angajaţi

-S.C.LINA COM SRL –Chereluş –comerţ = 2 angajaţi

-S.C.VALIROM SRL –Chereluş –comerţ = 2 angajaţi

Persoane fizice autorizate

-Şicula = 6 persoane cu specific construcţii ,mecanică şi prestări servicii diverse;

-Gurba = 3 persone = prestări servicii

-Chereluş = 5 persoane = construcţii diverse ,prestări servicii

10.FACILITĂŢI PENTRU INVESTITORI

Primăria Şicula în ultimii ani ,a scos la vânzare însemnate suprafeţe de teren din păşunea comunală, pentru investitori .Conform prevederilor din P.U.G.s-au înfiinţat două zone industriale –la Chereluş există un nr.de cinci investitori italieni ,care deţin cca . 30 ha de teren ,parţial construit ,fiind puse în funcţiune diferite capacităţi de producţie .La Şicula deasemenea zona industrială este in curs de formare ,existând investitori care deja produc.

-Suprafaţa de teren care este destinată activităţilor economice pe întreaga comună va fi de cca 100 ha prevăzută şi in P.U.G.

-Conform prevederilor legale Primăria a procedat şi la vânzarea sau concesionarea tuturor spaţiilor comerciale şi serviciilor publice ( alimentare cu apă ,salubritate ,gaz metan ,etc.)

11. POSIBILITĂŢI ECONOMICE EXPLOATATE

-Păşune(cum se face păşunatul ) suprafaţă = 2154 ha

-zootehnie –bovine = 585 capete ; ovine = 8387 capete ; porcine = 2868 capete ; cai = 439 capete

Păsări = 16.895 capete ; 294 familii de albine

-microferme = 874

-Teren arabil -suprafaţă = 9581 ha

-culturi : grâu = 1670 ha ;orz = 610 ha ; porumb =1700 ha ;
Floarea soarelui = 350 ha ; Legume = 133 ha ;cartofi = 190 ha

-utilaje : Tractoare = 247 buc.; Plug = 166 buc.; Semănători = 215 buc.
Combine = 28 buc. ; Remorci = 60 buc.

-linie morărit -panificaţie- la Gurba există brutărie

12.TURISM ŞI AGROTURISM

În comuna Şicula până în momentul de faţă nu există nici un punct turistic dar există posibilităţi de înfiinţare a unor pensiuni de turism, comuna fiind traversată de Crişul Alb şi Pârâul Teuz.

13.CULTURĂ ŞI TRADIŢIE

Din punct de vedere cultural comuna Şicula se înscrie în limitele medii ale domeniului ,cea mai reprezentativă personalitate culturală ,care s-a născut aici ,este etno-muzicologul recunoscut Emil Monţia ,dar care şi-a desfăşurat activitatea în Şiria.

Comuna Şicula însă se poate mândri cu o adevărată tradiţie folclorică ,cultivată şi păstrată în limitele comunităţii ,până în timpul actual. În acest sens relevant este portul popular recunoscut în domeniu ,ca o ţinută deosebit de valoroasă .În comuna noastră,respectiv în localitatea Şicula şi în prezent se mai păstrează vie tradiţia din moşi strămoşi ,ţesutul în război a minunatelor costume populare viu colorate precum şi aşa numiţilor „laţi aleşi”,care au o foarte mare căutare atât în ţară cât şi în străinătate.Acest lucru este păstrat viu prin ţesătoarea Bun Maria din localitatea Şicula nr.446.La toate cele trei şcoli de pe raza comunei Şicula există câte un muzeu unde sunt păstrate atât costumele populare cât şi uneltele folosite de către înaintaşii noştri la munca câmpului ,monede ,vase din lut folosite la prepararea hranei ,precum şi alte obiecte ,păstrate cu multă grijă.În concordanţă cu portul este şi tradiţia muzicii populare locale care este reprezentată de cântăreţi cunoscuţi ,născuţi şi formaţi aici ca : FLORICA BRADU, CORNELIA CĂPRAR ,RODICA ARDELEAN ,CIPRIAN ROMAN ,etc. Anual în comuna noastră se organizează de sărbătoarea „CRĂCIUNULUI” ,mai precis în a doua zi de CRĂCIUN un spectacol al echipelor de căluşari,spectacol care se încheie cu un mare bal unde participă toată comunitatea.

PRIMAR,

RADIŢA AUREL –MIRCEA

Comuna Șicula - județul Arad © 2017 Frontier Theme