Regulament de organizare si functionare a aparatului propriu al Primariei Sicula

CADRU ORIENTATIV  

REGULAMENT

De organizare si funcţionare aparatului propriu al Primăriei Comunei Sicula

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.l. Potrivit art.36 , alin 3 , lit.a si b , din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale,republicata,potrivit căruia, Consiliul locai aproba la propunerea primarului, in condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii numărul de personal si regulamentul de organizare si funcţionare.

Art.2. Conform art.63 alin.5 , lit.e din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicata, primarul numeste,sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea sau incetarea raporturilor de serviciu sau dupa caz a raporturilor de munca , in condiţiile legii pentru personalul din aparatul propriu de specialitate.

Art.3. Salariaţii din aparatul propriu al primăriei sunt funcţionari publici, potrivit Legii n188/1998,privind statutul funcţionarilor publici, cu modificarile si co,mpletarile ulterioare, iar prin Legea nr.7/2007 s-a aprobat Codul de conduita a funcţionarilor publici, a căror norme sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, precum si pentru persoanele care ocupa temporar o funcţie publica, din cadrul autorităţilor si instituţiilor publice .

Art.4.( 1 )Prin hotărâre , Consiliul local aproba statul de funcţii si organigrama aparatului cu ajutorul căruia se îndeplinesc atribuţiile autorităţilor publice locale. Aparatul este structurat pe următoarele activităţi:

 • secretariat-adminisrativ si relaţii cu publicul ;

 • stare civila;

 • autoritate tutelara si asistenta sociala ;

 • amenajarea teritoriului, lucrări publice si gospodărire comunala ;

 • contabilitate-administrativ;

 • birou agricol;

 • impozite si taxe ;

( 2 )Structura si competentele aparatului primăriei se stabilesc prin prezentul regulament.

( 3 )Organigrama aparatului propriu se aproba prin Hotărârea Consiliului local.

Art.5. Aparatul primăriei este coordonat de către primar , viceprimar, si secretar .

Art.6. In exercitarea atribuţiilor ce-i revin, aparatul propriu isi desfăşoară activitatea pe baza de programe lunare si daca se impune săptămânale , aprobate de primar .

Art.7. Aparatul propriu colaborează cu comisiile de specialitate ale Consiliului local, in vederea realizării atribuţiilor stabilite prin lege , prin Codul de conduita a funcţionarilor publici si prin regulamentul propriu de funcţionare .

Art.8. Săptămânal si lunar, primarul, viceprimarul si secretarul comunei vor analiza activitatea desfăşurata de aparatul propriu si vor stabili obiectivele ce trebuie realizate in perioada următoare Art.9. Funcţionarii din aparatul propriu , structurat pe activităţile prevăzute la art.4(l) din prezentul regulament, colaborează pentru realizarea atribuţiilor ce le revin , cu direcţiile din cadrul Consiliului Judeţean, a Institutiei Prefectului si cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor , informând primarul, viceprimarul si, după, caz secretarul, care le coordonează activitatea .

Artl0.(l) Funcţionarii publici, potrivit Codului de conduita aprobat prin Legea nr.7/2007, au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiu cetăţenilor, cu un comportament de profesionist, precum si de a asigura, in condiţiile legii transparenta administrativa, pentru a câştiga si menţine încrederea publicului;

 1. totodată au obligaţia ca prin actele si faptele lor sa respecte Constituţia, legile tarii si sa acţioneze pentru punere in aplicare a dispoziţiilor legale , in conformitate cu atribuţiile care le revin , cu respectarea eticii profesionale ;

 2. Funcţionarii publici trebuie sa respecte normele de conduita profesionala, aprobata prin Legea nr.7/2007 , intrucat Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici coordonează si controlează aplicarea normelor prevăzute in prezentul cod ;

 3. Functionarii publici au obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea,precum si de a se abtine de la orice act ori fapt,care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia;

 4. Au obligatia de a respecta demnitatea functiei publice detinute;

 5. Au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate;

 6. Functionarii publici trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri;

 7. In exercitarea functiei publice,functionarilor publici le este interzis:

 • Sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

 • Sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;

 • Sa colaboreze in afara relatiilor de serviciu cu persoane fizice sau juridice care fac donatii sau sponsorizari partidelor politice;

 • Sa afiseze in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice,insemne sau obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice,ori a candidatilor acestora.

 1. incalălcarea dispoziţiilor prezentului Cod de conduita atrage răspunderea disciplinara a funcţionarilor publici, in condiţiile legii.

CAPITOLUL II

Art.11.Compartimentul secretariat, relaţii cu publicul, va indeplini următoarele atribuţii si sarcini:

 1. primeşte si înregistrează intreaga corespondenta, cererile , reclamatiile si sesizările cetăţenilor, urmăreşte soluţionarea lor la termenele stabilite si expediază răspunsurile in termenul prevăzut de lege ;

 2. corespondenta, organizarea audientelor si modul de soluţionare a acestora va fi prezentata conducerii primăriei;

 3. expediază celor in drept hotărârile Consiliului local, dispoziţiile primarului, urmăreşte realizarea acestora, conducând un registru special in acest scop ;

 4. asigura afişarea spre cunoaştere de către cetăţeni a legilor, a hotărârilor Guvernului, hotararilor Consililui local si a altor acte cu caracter normativ ;

 5. eliberează certificate , adeverinţe , copii de pe actele oficiale , la cererea celor indreptatiti;

 6. organizează selecţionarea fondului arhivistic si păstrarea acestuia in condiţiile corespunzătoare de siguranţa;

 7. răspunde de completarea si păstrarea registrelor agricole , intocmeste si transmite raporturi statistice cu privire la datele ce fac obiectul registrului agricol;

h) efectuează verificări la gospodăriile populaţiei privind concordanta datelor inscrise in registre si existentul din teren .

CAPITOLUL III

Art.12. Compartimentul stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala va exercita următoarele atribuţii si sarcini :

 1. răspunde de asigurarea registrelor, a certificatelor de stare civila, a altor imprimate si materiale necesare activităţii de stare civila ;

b)păstrează registrele cu acte de stare civila ; intocmeşte si trimite la cerere extrase pentru uzul autorităţii publice , după actele de stare civila;

 1. întocmeşte acte de naştere , căsătorie , deces si inscrie prin menţiune recunoaşterea si stabilirea filiaţiei, adopţiei, divorţului si schimbarea numelui si prenumelui;

 2. întocmeşte si trimite in termen comunicările de menţiuni la Consiliul Judeţean si alte consilii locale din tara;

 3. urmăreşte inaintarea registrelor de stare civila, după completarea in termen de 30 de zile (exemplarul II), la serviciul de resort al Consiliului Judeţean ;

 4. inainteaza in termen buletinele statistice , de identitate , livretele militare si adeverinţe de recrutare ale celor decedaţi, la organele de specialitate ;

h) copiază registrele de stare civila pierdute ori distruse , după exemplarele existente la Consiliul Judeţean;

i) tine evidenta minorilor problema, a persoanelor handicapate si alte categorii de persoane ce necesita ocrotire si protecţia drepturilor copilului;

j) întocmeşte rapoarte si informaţii cu privire la activiattea de autoritate tutelera si stare civila;

k) conlucrează cu organele de politie in acţiunile de identificare si ocrotire a minorilor părăsiţi, a celor care practica vagabondajul si comit fapte antisociale , prezintă propuneri comisiei judeţene pentru ocrotirea minorilor ;

1) intocmeste dosarele pentru acordarea venitului minim garantat, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare ;

m) primeşte cererile si intocmeste dosarele cu privire la acordarea alocaţiilor familiale complementare , precum si alocaţiile de sprijin pentru familiile monoparentale , potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 105/2003 ;

n)intocmeste dosarele cu privire la acordarea de indemnizatii de noi nascuti precum si de acordare a trusoului pentru noi nascuti;

o) intocmeste documentatia necesara pentru acordarea sprijinului financiar potr.Legii nr.396/2006 pentru casatorii;

p) păstrează in condiţii corespunzătoare arhiva cu acte de stare civila si autoritate tutelara.

CAPITOLUL IV

Art.13. Compartimentul contabilitate administrativ are urmatoarele atributii:

 1. intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exerciţiului bugetar, pentru a fi supuse aprobării Consiliului local;

 2. ia masuri de realizare a prevederilor bugetului local, atât la partea de cheltuieli, prezentând periodic informări la conducerea primăriei referitoare la stadiul de realizare a obiectivelor;

 3. analizează necesitatea si oportunitatea unor modificări in structura bugetului in perioada execuţiei si le supune aprobării Consiliului local;

 4. conduce evidenta contabila a activităţilor administraţiei locale , asistenta sociala , invatamant, sănătate , ajutoare sociale , intocmeste rapoarte lunare si dări de seama trimestriale;

 5. răspunde de gestionarea mijloacelor băneşti, de cheltuielile fondurilor conform prevederilor , efectuează zilnic controlul operaţiunilor efectuate pri caserie ;

fj urmăreşte pe baza de documente operaţiunile ce se efectuează prin banca ;

g) asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru cheltuielile efectuate din bugetul comunei si din mijloace extrabugetare , cat si pentru eliberări de materiale ;

h) răspunde de valorificarea inventarierii mijloacelor materiale si băneşti aflate in gestiunea Consiliului local;

i)raspunde de administrarea sediului primăriei si a utilităţilor din dotare .

CAPITOLUL V

Art.14. Compartimentul de amenajare a teritoriului lucrări publice si gospodărire comunala, realizează următoarele atribuţii:

a) asigura elaborarea studiilor si proiectelor de urbanism , amenajarea teritoriului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;

b)urmareste realizarea investiţiilor social-culturale si a lucrărilor publice , rezolvarea problemelor legate de activitatea energetica si iluminat public ;

 1. analizează documentaţiile prezentate in vederea eliberării de autorizaţii de construcţii, conform legislaţiei in vigoare ;

 2. urmăreşte masurile de protecţie a mediului, echiparea tehnico-edilitara si circulaţia de pe teritoriul administrativ al localităţilor ;

 3. organizează desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea terenurilor si a lucrărilor de construcţii;

 4. asigura coordonarea activităţii serviciilor publice de gospodărire comunala si locativa;

 5. controlează respectarea disciplinei in construcţii, respectarea documentaţiei de urbanism si amenajarea teritoriului;

h) intocmeste programe anuale si de perspectiva a executării lucrărilor de construire , intretinere si modernizare a drumurilor publice de interes local;

i) urmăreşte avizarea si aprobarea documentaţiilor tehnice de urbanism , amenajarea teritoriului si investiţii, conform competentelor prevăzute de lege ;

j) urmăreşte contractarea si realizarea lucrărilor de investiţii si reparaţii, precum si receptionarea pe teren a lucrărilor respective , prevăzute in programul propriu .

CAPITOLUL VI

Art. 15. Compartimentul de impozite si taxe realizează următoarele atribuţii:

a) calculează conform normelor legale in vigoare , precum si a hotărârilor adoptate
de către Consiliul local impozitele si taxele locale pentru fiecare poziţie in parte.

 1. deschide registru de evidenta la inceputul fiecărui an pe localităţi si a debitelor  pentru fiecare poziţie;

 2. ia masuri pentru incasarea tuturor debitelor din registrele de rol;

 1. calculează penalizări conform normelor legale in vigoare pentru de bitele neachitate la termenul prevăzut;

 2. imbordereaza zilnic toate încasările efectuate in ceea ce priveşte impozitele si taxele datorate de către persoanele fizice si juridice;

 3. preda zilnic la caseria unităţii pe baza de borderou -incasarile efectuate

 4. descarcă fiecare chitanţa in registru de rol,precum si in registrele de evidenta pe localităţi a debitelor privind impozitele si taxele locale.

CAPITOLUL VII

Art. 16. Salaritatii primăriei îndeplinesc si alte sarcini stabilite de Consiliul local,precum si pe cele prevăzute in actele normative in vigoare.

Art. 17.(1) Evaluarea activităţii salariaţilor din aparatul primăriei se va face anual potrivit legislaţiei in vigoare.Evaluarea performantelor profesionale individuale se face anual conform normelor legale in vigoare in acest sens.

 1. Funcţionarii publici răspund potrivit legii in cazurile in care prin faptele săvârşite cu incalcarea normelor de conduita profesionala, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice .In cazurile in care faptele săvârşite intrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penala competente , in condiţiile legii.

Art.18. In termen de 10 zile de la adoptare,prezentul Regulament va fi adus la cunostiinta salariaţilor din cadrul primăriei.

Art.19. Prezentul Regulament va fi completat si modificat in funcţie de atribuţiile ce vor rezulta din actele normative ce vor apare după adoptarea lui.

Art.20. Atribuţiile fiecărei funcţii din aparatul propriu sunt cele nominalizate in fisele posturilor care fac parte integranta din prezentul Regulament.

SECRETAR, PRESEDINTE DE SEDINTA,

Hanc Viorica –––––––––-

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support