ANUNȚ

Vă facem cunoscut faptul că pe portalul ofical al MADR a definitivat cadrul legislativ aplicabil măsurilor de mediu și climă pentru perioada de tranziție către programarea 2023-2027.

Puteți consultat materialele disponbile în materie pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, făcând click pe link-ul de mai jos:

https://madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2021.html

mai mult …

Intabulare gratuită sectoare 9, 23, 28, 29

Se aduce la cunoștință proprietarilor de teren din sectoarele cadastrale 9, 23, 28, 29 de pe raza localităților Șicula și Chereluș, că începând cu data de 1 martie 2021 se pot depune documentele pentru intabularea gratuită în cartea funciară a terenului (sentințe judecătorești, certificate de moștenitor, acte de partaj, acte de vânzare cumpărare sau/și orice …

mai mult …

Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren (domeniul PUBLIC)

1. Informaţii generale privind concedentul: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA ŞICULA cu sediul în localitatea Şicula, strada Principală nr. 200, judeţul Arad, cod poştal 317325, cod fiscal 3519046, telefon 0257.326.008, fax 0257.326.202, e-mail primariasicula@yahoo.com, e-mail persoană de contact: achizitii@sicula.ro.

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii,:

Spaţiul compus din imobil P+1 în suprafaţă de 1.180 mp şi teren aferent în suprafaţă de 1.250 mp, situat în comuna Şicula, nr. 656, judeţul Arad, aparţinând domeniului public al Primăriei comunei Şicula, cu destinaţia spaţiu producţie, număr CF 302773, număr cadastral 1019/18.19.20.21/2.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2 din data de 13.01.2021.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituţiei, sau electronic prin e-mail, după prezentarea dovezii plăţii.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: compartimentul Achiziţii Publice, e-mail achizitii@sicula.ro, comuna Şicula, strada Principală nr. 200, judeţul Arad.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100 lei/exemplar, achitat cu numerar la casieria Primăriei comunei Şicula.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.02.2021, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.02.2021, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Şicula, localitatea Şicula, strada Principală nr. 200, judeţul Arad, registratura.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 11.02.2021, ora 11.00, la Primăria comunei Şicula, localitatea Şicula, strada Principală nr. 200, judeţul Arad, sala de şedinţe.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de contencios Administrativ şi fiscal a Tribunalului Arad, localitatea Arad, strada Bulevardul V. Milea nr. 2 , judeţul Arad, telefon 0374.491.086, fax 0257.256.484, e-mail tr-arad@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 13.01.2021.

mai mult …

Anunț

COMUNA SICULA titular al proiectului – infiintare distributie gaze naturale presiune medie in comuna $icula cu satele apartindtoare Sicula, Gurba Si Cherelus, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – Infiintare distribulie gaze naturale presiune medie in comuna $icula cu satele apartinatoare Sicula, Gurba Si Cherelus, propus a fi amplasat ln localitatile Sicula, Gurba si Cherelus, jud. Arad.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8;00-16:30, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmar.apmar.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observalii la proiectul deciziei dei incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

 

COMUNA SICULA comunicare decizie

mai mult …

ANUNȚ PUBLIC

Comuna Sicula anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul- Infiintare distributie gaze naturale presiune medie in comuna Sicula cu satele apartinatoare Sicula, Gurba si Cherelus , propus a fi realizat in localitatile Sicula, Gurba si Cherelus, judetul Arad.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, strada Splaiul Muresului, FN, jud.Arad si la sediul titularului din Sicula, str.Principala , nr. 200, jud.Arad, in zilele de luni- vinery , intre orele 900-1400..

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud.Arad.

mai mult …

CORONAVIRUS

Stimați Cetățeni,

Datorită situației în care ne aflăm datorită virusului Covid-19, programul personalului Primăriei se va desfășura conform graficului de mai jos.

Se vor avea în vedere doar situațiile deosebite care nu se pot rezolva telefonic sau prin poșta electronică.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

mai mult …

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support